Organisatie

 • Onze school behoort tot de scholengroep ECOV (Eigentijds Christelijk geïnspireerd Onderwijs­ en vormingsproject). Het schoolbestuur, vzw ECOV, gevestigd te Aalst, Sinte Annalaan 99, is juridisch verantwoordelijk voor het onderwijs op onze school. Zij bepaalt de grote opvoedingsrichting, het aanwerven van personeelsleden en de terbeschikkingstelling van aangepaste gebouwen en materialen.

  Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

  Campusraad kamer basisonderwijs:

  Voorzitter: Ronny Goossens

  Secretaris: Werner Rasschaert

  Leden: Kriest Dick

  Directie

  De directie zorgt voor de leiding van onze school, voor het goede verloop van de dagelijkse activiteiten en het contact met de verschillende participanten. Bij afwezigheden neemt de beleidsondersteuner (adjunct­directeur) het dagelijks bestuur waar.

  Directeur: Werner Rasschaert

  Beleidsondersteuner : Ann Vidts

  Onderwijzend personeel

  De klassentitularis, de leerkrachten lichamelijke opvoeding, de ambulante leerkrachten, de zorgleerkrachten werken dagelijks met de kinderen. De namen van de leerkrachten en hun leerlingengroep worden vermeld in het schoolkrantje van september.

  Beleidsondersteunend personeel

  De zorgcoördinatoren (Lut Vermeir en Ilse Stalpaert) begeleiden en coördineren op drie gebieden: 

  • hulp aan kinderen in de klasgroep
  • ­ individuele hulp
  • ­ coördinatie en ondersteuning van het schoolteam

  De I.C.T.–coördinator (Jo Lievens) begeleidt de leerlingen en de leerkrachten in het werken met de computer en coördineert de informatie ­ communicatietechnologie.

  Administratief personeel

  De administratieve hulp staat de directie bij in het administratief beheer van onze school.

  Onderhoudspersoneel

  Het onderhoudspersoneel zorgt voor de netheid van onze school.

  Schoolraad

  Daarin zetelen een afvaardiging van de ouderraad, de leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Ze hebben informatierecht, advies­ en overlegbevoegdheid over alle materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven. Daarbij streven ze naar het bereiken van eensgezindheid. De samenstelling wordt vermeld in het schoolkrantje.

  Ouderraad

  De ouderraad bestaat uit een groep van ouders die zich in naam van alle ouders belangeloos voor de school inzetten. Deze raad organiseert vormingsactiviteiten en helpt mee aan de uitwerking en de concrete realisatie van evenementen op school. Ze werken op een opbouwende wijze mee aan de verbetering en bevordering van de opvoeding van al onze kinderen. De samenstelling wordt vermeld in het schoolkrantje.

  Lokaal onderhandelingscomité

  Het LOC bestaat uit een gelijk aantal afgevaardigden van het personeel en het schoolbestuur. De directie treedt op als permanent adviseur. Het LOC is een overlegorgaan tussen het schoolbestuur en het personeel.

  Scholengemeenschap

  Onze school behoort tot de scholengemeenschap ‘De Zevensprong’, samen met de vrije scholen van Denderleeuw, Haaltert, Kerksken, Denderhoutem en Welle.