Ouderraad

 • DOEL

  • Via de ouderraad proberen we de samenwerking tussen enerzijds de ouders en anderzijds het lerarenteam en de directie uit te bouwen.
  • Door de samenwerking worden ouders betrokken bij het schoolgebeuren.
  • Ouders krijgen ook inspraak in het schoolgebeuren.
  • We zorgen voor een positieve uitstraling van de school.
  • De ouderraad zorgt voor financiële ondersteuning van bepaalde activiteiten van de leerlingen:
   • extra murosactiviteiten
   • culturele activiteiten
   • aankoop bijbel 1e communie
   • afscheid 6e jaar
   • paasklokken en Sint-Maarten
   • ijsje einde schooljaar, fruit tijdens sportactiviteiten
   • aankoop van allerhande materiaal bijvoorbeeld speeltuigen, beamers, foto camera’s, tablets
  • De ouders zorgen ook voor logistieke ondersteuning van de grote schoolactiviteiten (schoolfeest, opendeurdag, eetfestijn,…).
  • We houden als hoogste doel voor ogen: het welzijn van ALLE kinderen op onze school.

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  De goede werking en organisatie van de ouderraad wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt bij het begin van elk nieuw schooljaar goedgekeurd en ondertekend door alle leden. Het reglement kan hier bekeken worden.

  PRAKTISCH

  • We vergaderen iedere 2e dinsdag van de maand om 20u
  • Het is een ploeg gemotiveerde, creatieve, spontane, vrolijke, praktische, hulpvaardige ouders die zich graag als vrijwilliger inzetten voor de school van hun kinderen en zo het beste voor alle kinderen voor ogen hebben.
  • Contacteer ouderraad@vbsmere.info en laat ons weten als je eens een vergadering wil bijwonen, iedereen is welkom.

  BESTUUR

  Het bestuur waakt over de goede organisatie van de ouderraad, opstelling van het huishoudelijk reglement.

  AFVAARDIGING SCHOOLRAAD

  De ouderraad heeft een permanente vertegenwoordiging van twee leden in de schoolraad.

  WERKGROEPEN

  Binnen de ouderraad zijn er verschillende werkgroepen. Een werkgroep is een kleinere groep van ouderraad leden, meestal aangevuld met 1 of meerdere leerkrachten, die werken rond een bepaald thema. Ook mensen die geen lid zijn van de ouderraad kunnen deel uitmaken van een werkgroep. Werkgroepen berichten over hun belangrijkste voortgang- en aandachtspunten in de maandelijkse ouderraad vergadering. Een werkgroep organiseert zelf hoe en wanneer het zijn vergaderingen houdt.

  Werkgroep Digitale School

  Deze werkgroep is actief rond alles wat met ICT te maken heeft binnen de school. Ze speelt zowel een actieve rol (bijvoorbeeld het invoeren van het Gimme platform) als een passieve rol (bijvoorbeeld advies bij de aankoop van ICT materiaal) in de ICT activiteiten van de school. Verder worden er worden ook courant zaken besproken zoals security,  privacy, impact van sociale media op kinderen etc. Deze werkgroep is redelijk ICT ’technisch’ van aard, de leden zijn dan ook meestal mensen die beroepsmatig met ICT bezig zijn. De ICT coordinator van de school is dan ook permanent lid van deze werkgroep.

  Voorbeelden van verwezenlijkingen:

  • Invoering van het Gimme platform.
  • Aanmaken en up-to-date houden van de Facebook site.
  • Vernieuwing van deze website.
  • Organiseren vormingsavond ‘Veilig Online‘.
  Werkgroep Naschoolse Activiteiten
  Deze werkgroep organiseert jaarlijks een tiental activiteiten na schooltijd om leerlingen van de lagere school te leren kennismaken met allerlei verenigingen uit de buurt. Wij betrachten een zeer gevarieerd aanbod te doen van zowel sport-, knutsel- als muzo activiteiten. We beogen met deze werkgroep geen winst te maken, maar proberen de kostprijs zo laag mogelijk te houden om alle kinderen de kans te bieden aan deze activiteiten deel te laten nemen. Vele kinderen hebben op die manier ook de weg naar een nieuwe hobby gevonden.
   
  Voorbeelden van de activiteiten die in het verleden reeds werden aangeboden zijn:
  • EHBO
  • Yoga
  • Fab Lab
  • Djembé
  • Sporten zoals voetbal, basketbal, …
  Werkgroep Verkeer

  Sinds vorig schooljaar 2016-2017 hebben de basisschool en secundaire school Sint-Jozef een werkgroep Verkeer Op School (VOS) opgericht! Wij zijn een groep van leerkrachten, directie en ouders die hiervoor samenwerken. Wij ijveren voor een verhoogde veiligheid voor onze schoolgaande kinderen door zelf actief initiatieven te nemen in samenwerking met school, gemeentebestuur en politie. Natuurlijk proberen we ook ouders, grootouders, leerkrachten en leerlingen aan te moedigen hun verantwoordelijkheden te nemen.

  Dit zijn enkele van onze actiepunten waar de voorbije jaren aan gewerkt is:

  • Fietscontrole
  • Parkeeracties
  • Bekijken heropstart fiets/voetpool
  • Woensdag strapdag
  • Verkeersvrije schoolstraat ’s morgens en ’s avonds.

  Streven naar een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving is onze prioriteit!

  Kinderen en/of jongeren zijn onze kwetsbaarste groep in het verkeer en daarom willen wij werken aan een veiligere schoolomgeving. Hiermee kunnen we ouders en kinderen sensibiliseren om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. We gaan het heropstarten van een fiets/voetpool evalueren aan de hand van het aantal geïnteresseerden.

  Wie graag meewerkt aan een veilige schoolomgeving en meer informatie wenst kan dit laten weten via het inschrijfstrookje bij begin van het schooljaar of men kan onze werkgroep steeds contacteren via verkeer@vbsmere.info