Opvoedingsproject

 • Woordbeeld en sleutelwaarden:

  1

  We steunen ons opvoedingsproject op de christelijke waarden en speciaal op deze drie waarden:

  2

  Waarom kozen we deze waarden?

  Onze inspiratiebron ‘het evangelie’ helpt ons om op een fundamentele manier bezig te zijn met kinderen. Het is in onze school niet enkel belangrijk dat we goede dingen doen, maar ook dat we de goede dingen goed doen.
  Deze inspiratie helpt ons om te kiezen. De vele verhalen en het voorbeeld van Jezus vertellen ons hoe graag God de mensen in alle vrijheid ziet. Op onze manier willen we dit binnen onze school handen en voeten geven.
  En dat niet alleen … we willen ook onze kinderen laten groeien in deze christelijke traditie. Door te spreken en te doen willen we hen laten ervaren hoe het ook anders kan en wat echt belangrijk is in het leven.
  Zo beleven we met de kinderen waarden als eerlijkheid, medeleven, verdraagzaamheid, soberheid,…
  Onze schooleigen accenten herkennen we in de figuur van Jozef.
  Kwaliteit, verbondenheid en creativiteit zijn waarden die hij op een onopvallende eenvoudige manier Jezus en onze kinderen meegeeft.

  Wat betekenen deze sleutelwaarden concreet ?

  Untitled-4

  Jozef is een vakman. Wat hij doet probeert hij op een goede manier te doen. Hij neemt de tijd om dit ook aan Jezus te leren. Toch verplicht hij tot niets en laat ruimte voor de persoonlijke groei.

  KWALITEIT:
  Samen leren in een zorgzame sfeer, met een vernieuwende open kijk waarin kinderen kunnen groeien in zelfstandigheid.

  • Zoeken naar wat kinderen kennen en kunnen.
  • Aandacht hebben voor het ‘totale’ kind (hoofd, hart, handen).
  • Interactief leren.
  • Duidelijk communiceren met ouders.
  • Intens samenwerken met de verschillende schoolparticipanten.
  • Zorgbreed werken; aandacht hebben voor diversiteit vanuit het M-decreet.
  • Doelgericht werken (plannen, uitwerken, evalueren en bijsturen) vanuit de leerplannen Katholiek onderwijs Vlaanderen.
  • Vernieuwend werken.
  • Stimuleren en uitdagen.
  • Ruimte/tijd geven.
  • Reflecteren om vooruit te komen.
  • Werken vanuit een visie.
  • Verantwoordelijkheid delen.
  • Aanbieden van een onderwijsaanbod met aandacht voor de verschillende leerdomeinen met focus op leeskwaliteit en leesplezier bevorderen.

  4

  Jozef voelt zich verbonden met Jezus, Maria en God. Hij heeft die keuze in alle vrijheid gemaakt enneemt de volledige verantwoordelijkheid.Hijprobeert het ook in moeilijke tijden goed te doen op een weinig opvallende manier.

  VERBONDENHEID:Samen leven en verantwoordelijkheid dragenmet respect en waardering voor jezelf, de anderen,de omgeving, de natuur en De Andere,…

  • Kinderen kansen geven om hun talenten op een positieve wijze te ontwikkelen.
  • Kinderen in contact brengen met de natuur, het heden, verleden,de toekomsten de ontwikkeling ervan.
  • Kinderen gevoelig maken en bewust doen worden voor het mysterie van het leven.
  • Kansen bieden om schoonheid te ontdekken en te beleven.
  • Op een positieve manier samenwerken met het schoolbestuur, de scholengemeenschap, het personeel, de leerlingen en hun ouders.
  • Samen zorgen voor de hele schoolgemeenschap.
  • Oog hebben voor wie het moeilijk heeft.
  • Als team werken aan de opvoeding en onderwijs van kinderen met respect voor de eigenheid van de kinderen en hun ouders.
  • Als een (h)echt team samenwerken.
  • Samenwerken met parochie, gemeente, lokale gemeenschap en externe hulpverleners.
  • Solidariteitsacties organiseren voor mensen rondom ons,dichtbij en veraf.

  5

  Jozef is een man die niet alleen met zijn hoofd werkt. Hij maakt ook graag gebruik van zijn handen en zijn hart. Het geeft hem soepelheid en meer kansen om op een creatieve en goede manier in de wereld te staan.

  CREATIVITEIT:
  Je kan en mag groeien,
  eigen mogelijkheden ontdekken en vorm geven

  • Inspraak aan kinderen geven en benutten.
  • Kinderen zelf oplossingen helpen zoeken.
  • Openstaan voor ieders inbreng.
  • Creatieve werkvormen gebruiken.
  • Ruimte geven aan talenten van kinderen, leerkrachten en ouders.
  • Creatief zijn in communicatie met kinderen en ouders
  • Zin voor humor hebben.
  • Het welbevinden en de betrokkenheid verhogen.
  • De kinderen kansen geven hun talenten te tonen.
  • Vernieuwend werken.

  Onze kerntaak als katholieke basisschool

  6

  Wij beogen, de ontplooiing van ieder kind dat ons wordt toevertrouwd, maximaal te bevorderen door onderwijs en opvoeding.
  Daarbij staat de zorg voor elk individueel kind centraal en richten wij ons in het bijzonder op hun ontwikkeling tot solidaire, verbonden, degelijk opgeleide en creatieve jonge mensen.
  Deze drie waarden (kwaliteit, verbondenheid, creativiteit) vormen de drie pijlers van ons opvoedingsproject.
  Wij grondvesten dit op de persoon van Jezus Christus, die het kind op de eerste plaats stelde voor de intrede in het Rijk Gods en putten inspiratie uit de figuur van de Heilige Jozef.
  Wij geven dit opvoedingsproject gestalte met een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod, door een stimulerend opvoedingsklimaat en met doeltreffende aanpak en de uitbouw van onze school als gemeenschap en organisatie.

  Hoe maken we de waarden concreet in onze school?

  Kwaliteit: 

  7

   

  Verbondenheid:

  8

   

  Creativiteit:

  9

   

  Verbondenheid, creativiteit en kwaliteit zijn de waarden die we als rode draad in het werken aan de opdrachten willen meenemen.
  In wat we zeggen en doen proberen we deze waarden gestalte te geven zodat onze kinderen de kans hebben en krijgen om te groeien en zich te ontplooien tot gelukkige mensen.